Ogólne Warunki Handlowe

(Następujące Ogólne Warunki Handlowe zawierają również informacje ustawowe o Państwa prawach zgodnie z przepisami o umowach zawieranych na odległość i sklepach on-line)


1. Zakres stosowania i usługodawca

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca zawiera z nami

Dr. Rath Health Programs B.V.,
Postbus 657, NL – 6400 AR Heerlen nr w rejestrze handlowym: 06086003

Telefon: 0031 - 457 - 111 116

Faks: 0031 - 457 - 111 119

E-mail: info@rath-programs.com.

Konsument jest to osoba fizyczna, która wykonuje czynność prawną w celach, które w głównej mierze nie są związane ani z jej działalnością handlową ani z samodzielną działalnością zawodową. Nie akceptujemy odmiennych lub odbiegających warunków klienta, chyba że, wydamy na nie wyraźną zgodę.


2. Commande et conclusion du contrat

(1) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz jedynie zachętą do składania w nim zamówień. Klient może wybrać produkty z naszego asortymentu i przenieść je do tzw. koszyka. Klikając na przycisk "Zapłać" Klient składa zamówienie produktów znajdujących się w koszyku oraz składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient może w każdej chwili przejrzeć i zmienić podane prze siebie dane. Oferta zawarcia umowy sprzedaży może zostać złożona tylko wtedy, gdy Klient zaakceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zaznaczając odpowiednie pole i potwierdzi, że przyjął do wiadomości możliwość odstąpienia od umowy .

(2) Przyjęcie przez nas zamówienia zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail. Automatyczne potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty kupna, lecz jedynie potwierdzenie otrzymania go przez nas. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces jego realizacji. Umowa zostaje zawarta wtedy, gdy przyjmiemy zamówienie przez potwierdzenie tego faktu lub przez dostawę zamówionych produktów. Przyjęcie zamówienia zależy od naszego uznania.


3. Dostaw, dostępność i zatrzymanie własności

Towar dostarczany jest w ciągu 5 dni roboczych po nadejściu zamówienia ew. po nadejściu płatności, jeżeli ustalono zapłatę z góry. Na stronie artykułów informujemy o ewentualnych odmiennych godzinach dostawy.

Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, o ile są one dla Państwa możliwe.

Dostarczamy towary za pośrednictwem usług kurierskich, pocztą lub spedycją.

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich roszczeń, które aktualnie lub w przyszłości obowiązują względem Państwa.


4. Sposoby płatności, ceny i koszty wysyłki

Szczegółowe dane dla danego obszaru dostawy, rodzaj zamówienia i sposoby płatności zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

* Dotychczasowi Klienci to osoby, które posiadają już zarejestrowane konto Klienta w naszym sklepie internetowym, i które złożyły już przynajmniej jedno zamówienie za pośrednictwem tego konta.

 

Formularz zamówienia (list, faks, telefon)

Wszystkie oferowane przez nas ceny są to ceny z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT.

Oprócz podanych cen produktów pobieramy również opłatę za wysyłkę i/lub opłatę pobraniową (jeśli taka opcja została wybrana jako metoda wysyłki) co jest wyraźnie zaznaczone w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym lub na papierowym formularzu zamówienia.

W przypadku dostawy za pobraniem, płatność całej kwoty faktury (cena zakupu, koszt wysyłki oraz koszt pobrania) odbywa się bezpośrednio u kuriera.

W przypadku zamówienia za pośrednictwem katalogu/formularza zamówienia jest możliwość zamówienia abonamentowego. Możliwy dzień dostawy przesyłki abonamentowej to 1 lub 15 danego miesiąca. Każda zmiana zamówienia abonamentowego wymaga opłaty manipulacyjnej w wysokości 6,90 EUR plus obowiązująca stawka podatku VAT, jak i pobierane są wszystkie inne elementy składowe ceny. Asortyment zamówienia abonamentowego można zmienić nie później niż 14 dni przed planowanym terminem kolejnej dostawy.


5 Prawo do odstąpienia

Jeżeli są Państwo konsumentem, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia zgodnie z obowiązującymi postanowieniami ustawowymi. Informujemy o tym prawie na podstawie wzorca ustawowego. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Pouczenie o odstąpieniu

 

Mają Państwo prawo, by w ciągu 14 dni odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia muszą Państwo nas poinformować

Dr. Rath Health Programs B.V.

Sourethweg 9, 6422 PC HEERLEN, Holandia

Telefon: 0031 - 457 - 111 116 •
Telefax: 0031 - 457 - 111 119

E-mail: info@rath-programs.com

na podstawie odpowiedniego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, telefaksem lub e-mailem) o Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego tutaj, bądź dołączonego do zamówienia, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy, jeżeli prześlą Państwo informacje o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia 

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które związane są z tym, że wybrali Państwo inną formę wysyłki niż standardowa) niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym dostarczono do nas informacje o Państwa odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z takiego samego środka płatności, który stosowali Państwo w transakcji pierwotnej, chyba że ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu zapłaty do momentu otrzymania z powrotem towaru lub przedłożenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności co było pierwsze.

Towar należy niezwłocznie i najpóźniej odesłać lub przekazać w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upłynięciem 14 dni. Ponosimy koszty odesłania towaru. Odpowiadają Państwo za utratę wartości towarów wyłącznie wtedy, jeżeli taka utrata wartości spowodowana jest nieodpowiednim użytkowaniem towaru.

Koniec pouczenia o odstąpieniu


6. Ochrona danych

W trakcie realizacji zamówienia gromadzimy następujące dane osobowe: formę zwracania się (Pani/Pan), imię i nazwisko, adres faktury, adres dostawy, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz, w zależności od wybranego sposobu płatności, dane bankowe, dane karty kredytowej (imię i nazwisko posiadacza karty, jej numer, datę ważności i numer weryfikacyjny).

Przechowujemy dane naszych Klientów w celu realizacji umowy (w tym do celów komunikacji przed jej zawarciem) i usuwamy je, gdy tylko nie będziemy już prawnie zobowiązani do ich przechowywania, tzn. po realizacji umowy i wygaśnięciu naszych zobowiązań handlowych i podatkowych. W celu doręczenia zamówienia, przekazujemy autoryzowanej firmie kurierskiej imię, nazwisko oraz adres dostawy Klienta. W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy wybranej instytucji finansowej dane konta bankowego lub dane karty kredytowej w celu realizacji płatności Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, ponieważ dane te są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Bez gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Na podany nam przez Klienta adres mailowy regularnie wysyłamy reklamy naszych produktów. Rekomendacje dotyczące produktów, Klient otrzymuje niezależnie od tego, czy zapisał się do naszego newslettera czy nie. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu mu naszych reklam produktów. Należy to zrobić w formie pisemnej przesyłając swój sprzeciw na wyżej wymienione dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). W każdej wiadomości e-mail znajduje się link do wypisania się z subskrypcji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, które mówi, że ukierunkowane informowanie Klientów jest naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych oraz ogólnych praw przysługujących naszym Klientom na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, do którego mają Państwo dostęp na naszej stronie.

7. Gwarancja

Jeżeli dostarczony przez nas produkt jest wadliwy, przysługują Państwu roszczenia gwarancyjne.


8. Stosowane prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz wszystkie stosunku handlowe między nami podlegają prawu holenderskiemu. W przypadku konsumentów wybór prawa obowiązuje wyłącznie w takim zakresie, jeżeli w kraju, w którym konsument posiada miejsce pobytu, brakuje gwarantowanej ochrony w związku z obowiązującymi postanowieniami prawnymi.


9. Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów, które są ich częścią składową, wymagają formy tekstowej pod rygorem nieważności. Obowiązuje to również w przypadku zniesienia klauzuli obowiązku formy pisemnej.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów, które stanowią ich część składową, są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i umów. Postanowienia nieskuteczne lub niewykonalne należy zastąpić postanowieniem wykonalnym i skutecznym, które możliwie jak najbliżej odpowiada postanowieniu zastępowanemu. To samo obowiązuje w przypadku luk prawnych.

Wczytywanie
Wczytywanie